„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » O nás

O nás

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o je dynamicky se rozvíjející nezávislou advokátní kanceláří založenou v roce 2011 advokáty JUDr. Jiřím Brožem a Mgr. Lukášem Sedlatým.

Díky využití bohatých zkušeností obou společníků z předchozích významných tuzemských i mezinárodních transakcí a spojením jejich klientských portfolií vznikla perspektivní, progresivní a investorsky orientovaná advokátní kancelář zabývající se vedle obecné právní praxe v oblastech soukromého a veřejného práva též některými specializovanými oblastmi jako je navrhování a implementace daňově a právně efektivních korporátních struktur, správa privátního majetku, ochrana a reprezentování zájmů investorů při jejich zahraničních investicích, komplexní právní servis v oblasti veřejných zakázek, zastupování v soudních sporech či hromadné vymáhání pohledávek.

Třicetipětičlenný tým sestávající z advokátů, advokátních koncipientů, právních asistentů a administrativních pracovníků poskytuje právní služby v hlavním sídle kanceláře nacházejícím se v Praze v Atriu Flora. Základní kapitál vložený oběma zakládajícími společníky činí 46.500.000,- Kč. V roce 2013 přistoupil k oběma společníkům advokát Mgr. Petr Sedlatý. Činnost a odpovědnost advokátní kanceláře je kryta pojistkou ve výši 150.000.000,- Kč pro celou Evropu.

Jsme pojištěni

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. je pojištěna u pojišťovny GENERALI a. s. na částku 150.000.000,- Kč pro služby poskytované na území Evropy.

Výpis z obchodního rejstříku

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025. Tato společnost má tři společníky. 
Jednatelé společnosti jsou oprávněni jednat každý samostatně. Základní kapitál společnosti činí 46.500.000,- Kč a je plně splacen. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23. března 2011.

Česká advokátní komora

Všichni advokáti a advokátní koncipienti působící v Advokátní kanceláři Brož, Sedlatý s.r.o. jsou zapsáni v příslušném seznamu vedeném Českou advokátní komorou. 
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. při své činnosti striktně, kategoricky a bezpodmínečně dodržuje všechna pravidla profesionální etiky a soutěže advokátů.

www.cak.cz

Jak pracujeme s osobními údaji

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy odpovědně a v souladu se zákonem. V souladu s požadavkem transparentnosti zpracování zveřejňujeme následující prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde ke spotřebitelskému sporu mezi advokátní kanceláří a klientem jako spotřebitelem, přičemž spotřebitelem se míní fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, má spotřebitel podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (ČAK).

Kontaktní údaje ČAK: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, web: www.cak.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Náležitosti návrhu včetně formuláře návrhu a dalších souvisejících informací jsou dostupné na webu ČAK: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

pfr2019.png

Právnická firma roku 2020

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou  Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

  • 2. místo v kategorii „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ jako velmi doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „LOGISTIKA A DOPRAVNÍ STAVBY “ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY“ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“ jako doporučovaná